Veelgestelde vragen

 

Heb ik een verwijzing van de huisarts nodig om mij aan te melden?

Voor vergoeding door uw gemeente of zorgverzekeraar is een verwijsbrief van de huisarts, jeugdarts of medisch specialist noodzakelijk. Neemt u deze samen met een legitimatie mee naar de eerste afspraak. Het kan zijn dat de verwijsbrief door uw verwijzer rechtstreeks naar de psycholoog wordt verstuurd. In dat geval hoeft u verder niets te doen.

In een aantal situaties kunt u ook zonder verwijsbrief naar de psycholoog.

 

Wat is het verschil tussen een psycholoog en een psychiater?

Een psychiater is een arts: hij/zij heeft medicijnen gestudeerd, waarna hij/zij zich gespecialiseerd heeft in psychiatrie. Een psychiater kijkt doorgaans hoe psychisch gezond of ziek iemand is. Een psychiater schrijft medicatie voor als dit nodig is, maar kan ook psychotherapeutisch behandelen.

Een psycholoog heeft doorgaans als invalshoek om de beleving en het gedrag van mensen onder de loep te nemen en te helpen veranderen waar nodig. Een psycholoog heeft eveneens een universitaire opleiding gevolgd. Psychologen die lid zijn van het NIP mogen zich Psycholoog NIP noemen.

De psycholoog kan zich eventueel verder specialiseren via een postacademische studie. Om als hoofdbehandelaar binnen de GGZ actief te kunnen zijn, dient de psycholoog over een wettelijk erkende registratie te beschikken. Bekende registraties zijn Gezondheidszorg Psycholoog, Psychotherapeut en Kinder- en jeugdpsycholoog SKJ. Alleen psychologen in het bezit van een wettelijke erkende registratie, mogen als hoofdbehandelaar optreden.

 

Hoe is de geestelijke gezondheidszorg georganiseerd?

De curatieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt aangeboden vanuit drie echelons:

    - de huisarts eventueel met ondersteuning van een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)
    - de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ), en
    - de Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ). 

 

Jeugdzorg en Jeugd-GGZ in het bijzonder wordt vergoed door de gemeente. Dit geldt voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar. Boven de 18 jaar wordt de zorg in principe via de eigen zorgverzekeraar vergoed.

Binnen de GB-GGZ vallen cliënten met een lichte tot matige, niet complexe GGZ-problematiek en mensen met stabiele chronische problematiek.

De S-GGZ richt zich op mensen met ernstige psychische problemen en wordt gekenmerkt door een hoge mate van specialisatie (bijvoorbeeld op een aandoening) en/of een multidisciplinaire aanpak.  Veelal wordt deze zorg door een instelling geleverd.

Elke behandeling binnen de GB-GGZ en S-GGZ begint met een verwijzing. Deze verwijzing kan afkomstig zijn van de huisarts, de jeugdarts, de medisch specialist, of het sociaal wijkteam binnen uw eigen gemeente. De belangrijkste voorwaarde is dat er sprake is van (een vermoeden van) een DSM-benoemde stoornis. Na intake en diagnostiek bepaalt uw psycholoog de zogenaamde zorgvraagzwaarte. Deze is afhankelijk van de ernst, het risico en het beloop van de klachten.  De zorgvraagzwaarte zal naar u worden teruggekoppeld en leiden tot vervolgafspraken. 

 

Wanneer wordt psychologische zorg niet vergoed?

Het is mogelijk dat er geen sprake is van een diagnose, maar wel van klachten. Het is ook mogelijk dat u zelf niet wil dat er een diagnose gesteld wordt. De overheid en zorgverzekeraars beschouwen dat als niet-vergoede zorg.

De overheid heeft een lijst opgesteld van diagnoses en behandelvormen die niet vergoed worden door uw gemeente of zorgverzekeraar. Mocht de psychologische zorg niet vergoed worden heeft u de keuze deze zelf te betalen (u ontvangt een factuur) of terug verwezen te worden naar uw huisarts.

Onder niet-vergoede zorg vallen onder andere:

  - Relatieproblemen, indien er geen sprake is van een andere hoofddiagnose als depressie of angstklachten
  - Verwerkings-/aanpassingsproblemen
  - Leerproblemen
  - Psychosociale hulp i.v.m. somatische aandoening
  - Niet nakomen van de afspraak indien dit niet 24 uur van te voren is gemeld 

 

Sommige zorgverzekeraars vergoeden bovenstaande wel vanuit de aanvullende dekking.

Indien u nog met algemene vragen zit, schroom dan niet om deze via e-mail te stellen.